Riskbarometern Q3

Efter andra kvartalets svängiga börsutveckling signalerar vår barometer att risken har avtagit avsevärt för tredje kvartalet för att investerare i aktier inte ska få en avkastning i nivå med den historiska riskpremien. Den höga risken för en sämre avkastning på svenska obligationer kvarstår. (1 juli 2019)

Will Fed bring down the dollar?

US monetary policy affects not only the domestic economy, but also the global financial cycle and risk appetite on global financial markets. Despite this, we are not able to find a stable pattern between the Fed policy rate and the US-dollar. (June 11 2019)

Oroliga tider för krediter

De senaste veckornas aktieoro, i kombination med fallande obligationsräntor, bör innebära att ränteskillnaden mellan företags- och obligationsräntor ökar med 25–35 räntepunkter. Med tanke på att kreditmarknaden inte verkar ha tagit någon större notis om signalerna om sämre konjunkturutsikter finns det en påtaglig risk att skillnaden ökar betydligt mer än så. (3 juni 2019)

Riksbank and the krona

Our statistical analysis shows that it is the Riksbank's bonds purchases that lies behind the depreciation of the krona. It has been further affected by the fact that forecasters have been doubting the bank’s ability to achieve the inflation target. (May 14 2019)

Lathund för valutahandlare

En sammanställning av valutornas utveckling i tider av upp- och nedgångar på aktie- och obligationsmarknaderna visar att den australienska dollarn och den norska kronan klarar sig bäst i aktieuppgångar och sämst i tider av fallande börser, oavsett om räntorna går upp eller ned. US-dollarn och yenen uppvisar det motsatta mönstret. (8 maj 2019)

Stabil US-dollar under andra kvartalet

Vi har med hjälp av statistiska metoder bearbetat indikatorer för US-dollarn, och utformat modeller som liknar de i vår Riskbarometer. För närvarande pekar ingenting på en större dollarrörelse under andra kvartalet. Om världens centralbanker fortsätter att överraska under våren kan dock inte större svängningar uteslutas. (10 april 2019)

Riskbarometer Q2

Efter första kvartalets börsrally signalerar vår riskbarometer att det finns en mycket hög risk för investeringar i globala aktier under kommande kvartal. Ökad volatilitet, starkare dollar, flackare avkastningskurvor och att aktier blivit dyrare ligger bakom den höga risknivån. (1 april 2019)

Problem med billån och risk för ökade kreditspreadar

Vår analys visar att en konjunkturavmattning och dess följdeffekter för bankernas kreditgivning och hushållens betalningsförmåga riskerar att driva upp kreditspredarna med mellan 60 och 200 räntepunkter, beroende på hur stor avmattningen blir.  (4 mars 2019)

Begränsad löneinflation och attraktiva räntor i periferin

Löneutvecklingen har svag koppling till den inhemska arbetsmarknaden, som en följd av globaliseringen och ett ökat globalt arbetskraftsutbud. Investerare bör därför oroa sig mindre för att stigande löner ska leda till högre inflation och skenande obligationsräntor.  (18 feb 2019)

Valutavärdering och internetoro

Med hänsyn tagen till valutornas känslighet för riskaptit och penningpolitiken konstaterar vi att både norska och svenska kronan är undervärderade. Att döma av sökaktiviteten på internet förefaller oron för en recession ligga latent. (8 feb 2019)

Rekyl i räntor och norsk krona

Efter marknadsoron under slutet av 2018 framstår amerikanska obligationer som övervärderade, enligt vår modell. Den norska kronan hörde till förlorarna och borde kunna återhämta sig tillsammans med oljepriset. (28 jan 2019)

Riskbarometern Q1 2019

Vår riskbarometer indikerar en starkt ökad risk för sämre avkastning på obligationer, som nu är förhållandevis dyra. För aktier har däremot risken minskat jämfört med tidigare.

Riskbarometern Q4 2018

Vår riskbarometer indikerar att det är ökad risk för svenska aktier under fjärde kvartalet, men relativt låg sannolikhet för sämre avkastning på svenska räntor och (valutasäkrade) globala aktier.

Marknadsbrev september 2018

Fokus på portugisiska statsobligationer och brittiska pund.

Marknadsbrev augusti 2018

Fokus på AUD/CAD och amerikanska kreditobligationer.

Marknadsbrev juni 2018

Fokus på Italien, låg inflation och det brittiska pundet.

Marknadsbrev maj 2018

Fokus på dollarn, amerikanska räntor, bostadsobligationer och kronan.